T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

TASAVVUF TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

 

1.TOPLULUK ADI

 

Topluluk adı, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf  Topluluğu’dur.

 

2. TOPLULUK İKAMETGAHI

 

            ÇOMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, tarafından sağlanacak adres, topluluk ikametgahı olarak kullanılacaktır.

 

3. FAALİYET

 

            ÇOMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi uyarınca, ilgili kurumun denetiminde faaliyet gösterir.

           

4. AMAÇ

 

a) Üniversitemiz öğrencileri arasında iletişimi, dayanışmayı, motivasyonu arttırmak, bu amaçla kültürel ve toplumsal içerikli etkinliklerde bulunmak.

 

b) Üniversitemiz yönetimi ile öğrencileri arasındaki iletişimi, sağlamak.

 

c) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ nin yerel, bölgesel ve ulusal halk ile iletişimini artırmak.

 

d) Akademik, kültürel gelişim ve bilimsel üretim ortamlarının oluşumuna katkıda bulunmak.

 

e) Yerel ve uluslar arası düzeyde kültürel etkinlikler, bilimsel toplantılar, konferanslar ve seminer çalışmaları düzenlemek ve üyelerinin çalışmalara katılmaya teşvik etmek.

 

f) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin temeli olan kültürümüzü gelecek kuşaklara taşımak.

 

g) Çeşitli kurum ve kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile amaçlarımız doğrultusunda ortak faaliyetlerde bulunup arkadaşlarımızın sosyal ve kültürel açıdan gelişimini sağlamak.

 

h) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin bölgede bulunan soyut ve somut kültür mirasına katkılarını sağlamak.

 

i) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ ni uluslararası alanda tanıtmak.

 

 

5. ETKİNLİKLER

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf  Topluluğu;

 

a) Kültürel ve sosyal etkinlikler, geziler, organizasyonlar, paneller, konferanslar, ziyaretler, araştırmalar, bilimsel çalışmalar,

 

b) Ulusal ve uluslar arası üniversiteler, dernekler, stklar, vakıflar, kurum ve kuruluşlar ile ortak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler.

 

 

6. ÜYELİK

 

-Üyelik başvurusu yazılı olup; üyelik giriş bildirgesini doldurmak ve imzalamak yoluyla olur.

-Her üyenin topluluktan ayrılışı; ayrılma dilekçesinin Yönetim Kurulu’na ulaşmasıyla gerçekleşir.

-Yönetim Kurulu, topluluğun amaç ve ilkeleriyle ters düşen davranışlar içinde bulunan ya da disiplin cezası alan üyeleri gerekçe göstermeksizin topluluktan ihraç edebilir. Karar Yönetim Kurulu’nun 2/3 oranındaki oy çoğunluğu ile alınır.

 

 

7. ORGANLAR, GÖREV VE YETKİLERİ

  

 Topluluğun yetkili ve görevli organları aşağıda gösterilmiştir :

 

A.     GENEL KURUL

B.     YÖNETİM KURULU

C.    DENETLEME KURULU

D.    DİSİPLİN KURULU

 

A.     GENEL KURUL

 

Genel Kurul topluluğun en yetkili organı olup, görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir :

 

a) Yasalar, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda topluğun amaç ve çalışma hedefleri doğrultusunda karar almak.

 

b) Organların istek ve önerilerini karara bağlamak.

 

c) Yasalar, tüzük ve yönetmeliklerdeki yetkileri kullanmak.

 

d) Öğretim yılı başında Genel Kurul toplantısında gelecek dönem etkinlik raporunu onaylamak, öneriler sunmak.

 

e) Topluluk tüzük değişikliğini yönetim kurulunun önerisiyle görüşmek ve karara bağlamak. Karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

 

f) Öğretim yılı sonunda Genel Kurul toplantısında topluluğun biten etkinlik dönemine ait raporu, Denetleme Kurulu’nun raporlarını incelemek. Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun ve Disiplin Kurulu’nun üyelerini adaylar arasından gizli oy açık sayım ilkesi doğrultusunda seçmek.

 

g) Genel kurulu; topluluk başkanı, yönetim kurulu, denetleme kurulu ya da yazılı istekle topluluk üyelerinin %20’si olağan üstü toplantıya çağırabilir.

 

h) Genel kurul öğrenim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda iki kez olağan toplanır.

 

B.     YÖNETİM KURULU

 

a)Topluluğun yetkili yürütme organı olan yönetim kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

b)Yönetim kurulunun zorunlu üyeleri bir başkan iki başkan yardımcı ve bir muhasiptir. Fakat yönetim kurulu başkanı topluluğun menfaati doğrultusunda yönetim kurulunda başka görevlerde oluşturabilir.

c)Yönetim kurulu her öğretim yılı sonunda genel kurulda yapılan seçim doğrultusunda tekrar belirlenir ve 1(bir) yıl süreyle görev yapar. Eğer yönetim kurulu başkanı disiplin cezası alırsa yönetim düşer ve tekrar seçim yapılır.

d)Yönetim kurulu en az ayda bir toplanır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin her hangi birini isteği ve ya genel kurul isteği üzerine olağan üstü toplanır. 4 toplantıya katılmayan üye yönetim kurulundan düşer. Yerine başkanın belirlediği bir üye görevi alır.

e)Toplantı ve karar yeter sayısı yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

f)Yönetim kurulu çalışmaların yürütülmesi için komisyonlar kurabilir.

 

 YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

 

Topluluğun yürütme organı olan yönetim kurulu en fazla 7 asil 3 yedek üyeden oluşur.

 

a) Topluluğun amaçlarını ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak.

b) Yasalar, topluluk tüzüğü ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmek, yetkileri kullanmak.

c) Yönetim kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

d) Gelecek etkinlik dönemi çalışma programı ve etkinlik raporunu hazırlamak.

e) Topluluk içerisinde her hangi bir siyasi ideolojisin etkin olmasını önlemek amacıyla kontrol mekanizmasını oluşturmak.

f) Topluluğun gelir ve giderleri ile bütçe uygulaması yapmak, denetleme kurulunun önerileri doğrultusunda önlemler almak.

g) Komisyonların çalışmalarını denetlemek.

h) Genel kurulda alınan kararları ilgili mercilere ve üyelere iletmek ve uygulamak.

I) Disiplin kurulunun üye ihracı teklifini karara bağlamak.

 

BAŞKAN

 

Başkan topluluğun resmi temsilcisi ve sorumlu yetkilisi olarak genel kurulda seçilir. Öğretim yılı sonunda yapılan seçimden itibaren bir yıl süreyle görev yapar ve görev süresi toplam 3 (üç) yılı geçmemek kaydıyla tekrar aday olabilir. Başkan adayı olmak için ;

·         Herhangi bir cezai işlemden dolayı ceza almamış olmak zorundadır.

 

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

 

a) Topluluğu ve yönetim kurulunu temsil etmek.

 

b) Seçim sonuçlarını bir hafta içinde, tutanakla birlikte ilgili mercilere iletmek.

 

c) Yönetim kurulu görev dağılımını yapmak ve çalışmaları yönetmek.

 

d) Topluluğun yönetim ve hizmet çalışmalarına öncelik ve etkinlik kazandırmak, komisyonları teşvik etmek.

 

e) Komisyonların takipçiliğini yapmak, topluluğun amaçlarına uygunluğun olmadığı durumda komisyonu kaldırmak talebiyle yönetim kurulunu toplantıya çağırmak.

 

C.DENETLEME KURULU

 

Topluluk içinde teftiş hizmetiyle sorumlu olan denetleme kurulu ;

 

Gelen kurul tarafında seçimle belirlenmiş üç üyeden oluşur.

Denetleme kurulunun temel görevi, yönetim kurulunca yürütülen işlemlerin uygunluğunu ve topluluğun mali gider-gelir bütçe kalemlerinin düzenliliğini tespit ederek gerekli raporu genel kurula sunmaktır.

Denetleme kurulu, mali açıdan yapılan her türlü uygunsuzluğu tespit edip gerekli mercilere iletir

Denetleme kurulu üyeleri yönetim kurulu toplantılarına gerekli gördükleri taktirde gözlemci sıfatıyla katılabilirler ancak oy kullanmak hakkından yoksundurlar.

 

 

D. DİSİPLİN KURULU

 

Topluluk içinde disiplini sağlamakla sorumlu olan disiplin kurulu genel kurulda seçilen 3 üyeden oluşur.

 

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

a) Topluluk içinde disiplini sağlamak.

 

b) Herhangi bir üyenin üniversiteden disiplin cezası alması durumunda üyenin ihracı için yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak. Bu durumda yönetim kurulu toplantısına disiplin kurulu üyeleri katılır ve oy hakkın vardır. İhraç kararı salt çoğunluktur.

 

c) Topluluğun amaçlar ve yönetmelikler doğrultusunda yönetilmediği gerekçesiyle yönetim kurulunu yazılı olarak genel kurulda güvenoyu almak için genel kurula sevk etmek. Güvenoyu genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı yapılır. Eğer yönetim kurulu güvenoyu alamazsa yeni seçim yapılır.

 

d) Herhangi bir üyenin ihracı istemiyle yönetim kuruluna sevk etmek. Bu durumda ihraç kararı yönetim kurulu üye tam sayısının 2/3 orandaki oyu ile verilir. Eğer ihraç oyu salt çoğunluk olarak çıkarsa üyeye uyarı verilir. Ayrıca bu toplantıya disiplin kurulu üyeleri istekleri doğrultusunda katılabilir fakat oy kullanamazlar.

 

e) Yönetim kurulu üyelerinin her hangi birinin amaçlar, topluluk tüzüğü ve yönetmeliklerde belirtilen görevi yerine getirmediği gerekçesiyle yazılı olarak genel kurula yönetimden düşürülmesi istemiyle sevk etmek. Yönetimden düşme genel kurul üye tam sayısının 2/3 ile gerçekleşir.

 

8. YASAKLAR


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu;


a) Amaçlarımız  dışındaki  faaliyetler (topluluğa  zarar  verici faaliyetler  olarak  düşünülebilir)  içerisinde  bulunamaz,
b) Hiçbir  siyasi  partinin,  sendikanın,  sivil  toplum  örgütünün ya da yasadışı  bir  örgütün  alt  kuruluşu  değildir  ve  olamaz,
c) Kişisel  çıkarlar  ve  amaçlar  doğrultusunda  faaliyetler  gösteremez. 

 

 

9. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

Topluluk tüzüğünün değiştirilmesi yönetim kurulunun önerisi ile genel kurulda görüşülür. Toplantı yeter sayısı genel kurul üye tam sayısının ½ ‘sidir. Tüzük değişikliğine toplantıya katılan üye sayısının 2/3 ile karar verilir.

 

 

10. TOPLULUĞUN FESHİ
Topluluk Genel Kurulu oybirliğiyle aldığı  kararla kendini fesh etme yetkisine sahiptir.


İş bu tüzük 10 maddeden ibaret olup, Rektörlükçe onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve Topluluk faaliyetlerine uygulanır.